Cyhoeddiadau wythnosol


Cyhoeddiadau’r Sul (14 Ebrill 2019)

10.00 Oedfa o dan arweiniad Mr Huw Roderick.

6.00 Oedfa o dan arweiniad y Parchedig John Tudno Williams.

 

Nos Fawrth 16 Ebrill

7.00 Cyfarfod o’r Gymdeithas yng nghwmni Lowri Steffan.

 

Nos Iau Cablyd  – 18 Ebrill

7.00 Oedfa Unedig Ddwyieithog yn Eglwys Sant Paul dan arweiniad Peter Bement.

Bore Gwener y Groglith

10.00 Oedfa Unedig Eglwysi Cymraeg y dref yng Nghapel y Morfa dan arweiniad y Parchedig Eifion Roberts.

 

Bore Sul y Pasg – 21 Ebrill

10.00 Cynhelir oedfa bore Sul y Pasg ym Methel Tal-y-bont dan arweiniad Mr Gwilym Tudur.  Os ydych eisiau lifft i fynychu’r oedfa hon gofynnir i chwi’n garedig nodi eich enw ar y papur priodol yng nghyntedd y capel. Bydd y swyddogion yn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar eich cyfer.

6.00 Oedfa yma yn Seion dan arweiniad Mr Gwilym Tudur.

 

Rhaghysbysiad

Ar Awst 26 cynhelir Gŵyl Flodau yn Eglwys Dewi Sant. Os oes gennych ddiddordeb mewn paratoi arddangosfa ar ran Seion a fyddech mor garedig â rhoi gwybod i Lew cyn gynted ag y bo modd.